2.6.08

O

odoro - odor
ofte - of
ok - ot
okazi - oxi
oktobro - oktobro
okulo - ok
ol - as
oni - so
onklo - onklo
opinii - openi
ordo - ordo
orelo - orel
organizi - organi
oriento - Est

No comments: